Bài 1: Giới thiệu về UML

UML (Unified Modeling Language) là một ngôn ngữ chuẩn để xác định, hình dung, xây dựng, và ghi lại các hiện vật của các hệ thống phần mềm. UML được tạo ra bởi Nhóm Quản lý Đối tượng (OMG – Object Management Group) và bản dự thảo đặc tả UML 1.0 đã được đề xuất cho OMG vào tháng 1 năm 1997. Ban đầu nó bắt đầu nắm bắt hành vi của phần mềm phức tạp và hệ thống không phải là phần mềm và bây giờ nó đã trở thành một tiêu chuẩn OMG. Hướng dẫn này cung cấp cho bạn một sự hiểu biết đầy đủ về UML.

uml - Unified Modeling Language

Đối tượng họcHướng dẫn này đã được chuẩn bị cho người mới bắt đầu để giúp họ hiểu các nguyên tắc cơ bản của UML. Sau khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ thấy mình ở trình độ chuyên môn vừa phải từ nơi bạn có thể tự đưa mình lên cấp độ tiếp theo.

người mới bắt đầu

Điều kiện tiên quyết
Không có kỹ năng cụ thể nào được yêu cầu như là một điều kiện tiên quyết để hiểu tài liệu học tập trong hướng dẫn này. Người đọc phải nhiệt tình tìm hiểu kiến ​​thức về UML.

Điều kiện tiên quyết

You may also like...