Bài 17: UML – Tools & Utilities

·        StarUML – StarUML là một dự án mã nguồn mở để phát triển nền tảng UML / MDA nhanh, linh hoạt, mở rộng, có tính năng và tự do đang chạy trên nền tảng Win32.

·        ArgoUML – ArgoUML là công cụ mô hình hóa UML hàng đầu và bao gồm hỗ trợ cho tất cả các sơ đồ UML chuẩn.

·        Umbrello UML Modeller – Umbrello UML Modeller là một chương trình sơ đồ mô hình hoá thống nhất cho KDE.

·        Acceleo – Acceleo rất dễ sử dụng. Nó cung cấp tắt các máy phát điện kệ (JEE, .Net, Php …) và các bản sửa đổi khuôn mẫu cho Eclipse.

·        Danh sách các công cụ UML @ Wiki – Danh sách các công cụ và tiện ích UML.

·        GenMyModel – Công cụ mô hình hoá UML trực tuyến

You may also like...