Bài 4: UML – Modeling Types

Điều rất quan trọng để phân biệt giữa mô hình UML. Các biểu đồ khác nhau được sử dụng cho các kiểu mô hình UML khác nhau. Có ba loại mô hình UML quan trọng.

UML - Modeling Types

Mô hình cấu trúc – Structural ModelingMô hình cấu trúc nắm bắt các tính năng tĩnh của một hệ thống. Chúng bao gồm những điều sau đây -·         Sơ đồ các lớp·         Sơ đồ đối tượng·         Sơ đồ triển khai·         Sơ đồ gói·         Sơ đồ cấu trúc hỗn hợp·         Sơ đồ thành phầnMô hình cấu trúc đại diện cho khuôn khổ của hệ thống và khuôn khổ này là nơi mà tất cả các thành phần khác tồn tại. Do đó, sơ đồ lớp, sơ đồ thành phần và sơ đồ triển khai là một phần của mô hình cấu trúc. Tất cả chúng đại diện cho các yếu tố và cơ chế để tập hợp chúng.Mô hình cấu trúc không bao giờ mô tả hành vi năng động của hệ thống. Sơ đồ lớp là sơ đồ cấu trúc được sử dụng rộng rãi nhất.Mô hình hành vi – Bihavioral modelingMô hình hành vi mô tả sự tương tác trong hệ thống. Nó đại diện cho sự tương tác giữa các sơ đồ cấu trúc. Mô hình hành vi cho thấy bản chất năng động của hệ thống. Chúng bao gồm những điều sau đây –

  • Sơ đồ hoạt động
  • Sơ đồ tương tác
  • Sử dụng sơ đồ trường hợp

Tất cả những điều trên thể hiện trình tự động của dòng chảy trong một hệ thống.Mô Hình Kiến Trúc – Architectural ModelingMô hình kiến ​​trúc đại diện cho khuôn khổ tổng thể của hệ thống. Nó chứa cả cấu trúc và các yếu tố hành vi của hệ thống. Mô hình kiến ​​trúc có thể được định nghĩa là kế hoạch chi tiết của toàn bộ hệ thống. Sơ đồ gói đi kèm theo mô hình kiến ​​trúc. 

Chúc các bạn học tập thật tốt !

You may also like...