Tiến Hoàng Blog Blog

Bài 13: UML – Statechart Diagrams

Bài 13: UML – Statechart Diagrams

Tên của sơ đồ làm rõ mục đích của sơ đồ và các chi tiết khác. Nó mô tả các trạng thái khác nhau của một thành phần trong một hệ thống. Các trạng thái cụ...

Bài 12: UML – Interaction Diagrams

Bài 12: UML – Interaction Diagrams

Từ thuật ngữ Tương tác, rõ ràng là sơ đồ được sử dụng để mô tả một số loại tương tác giữa các yếu tố khác nhau trong mô hình. Tương tác này là một...

Bài 11: UML – Use Case Diagrams

Bài 11: UML – Use Case Diagrams

Để mô hình một hệ thống, khía cạnh quan trọng nhất là nắm bắt được hành vi động. Hành vi động có nghĩa là hành vi của hệ thống khi nó đang chạy / vận...

Bài 10: UML – Deployment Diagrams

Bài 10: UML – Deployment Diagrams

Sơ đồ triển khai được sử dụng để hình dung tô pô của các thành phần vật lý của một hệ thống, nơi các thành phần phần mềm được triển khai.Sơ đồ triển khai...

Bài 9: UML – Component Diagrams

Bài 9: UML – Component Diagrams

Các sơ đồ thành phần khác nhau về mặt bản chất và hành vi. Các sơ đồ thành phần được sử dụng để mô hình các khía cạnh vật lý của một hệ thống. Bây giờ...

Bài 8: UML – Object Diagrams

Bài 8: UML – Object Diagrams

Các sơ đồ đối tượng được rút ra từ sơ đồ lớp vì vậy sơ đồ đối tượng phụ thuộc vào sơ đồ lớp học.Các biểu đồ đối tượng đại diện cho một thể...

Bài 7: UML – Class Diagram

Bài 7: UML – Class Diagram

Sơ đồ lớp là một sơ đồ tĩnh. Nó đại diện cho chế độ xem tĩnh của một ứng dụng. Sơ đồ lớp không chỉ được sử dụng để hiển thị, mô tả và ghi lại...

Bài 6: UML – Standard Diagrams

Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về các khối xây dựng và các yếu tố cần thiết khác của UML. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu nơi để sử dụng các...

Bài 5: UML – Ký hiệu cơ bản

Bài 5: UML – Ký hiệu cơ bản

UML là phổ biến cho các ký hiệu của nó sơ đồ. Chúng ta đều biết rằng UML là để hình dung, xác định, xây dựng và ghi lại các thành phần của phần mềm...

Bài 4: UML – Modeling Types

Điều rất quan trọng để phân biệt giữa mô hình UML. Các biểu đồ khác nhau được sử dụng cho các kiểu mô hình UML khác nhau. Có ba loại mô hình UML quan trọng. Mô...