Category: UML Design

Bài 7: UML – Class Diagram

Bài 7: UML – Class Diagram

Sơ đồ lớp là một sơ đồ tĩnh. Nó đại diện cho chế độ xem tĩnh của một ứng dụng. Sơ đồ lớp không chỉ được sử dụng để hiển thị, mô tả và ghi lại...

Bài 6: UML – Standard Diagrams

Trong các chương trước, chúng ta đã thảo luận về các khối xây dựng và các yếu tố cần thiết khác của UML. Bây giờ chúng ta cần phải hiểu nơi để sử dụng các...

Bài 5: UML – Ký hiệu cơ bản

Bài 5: UML – Ký hiệu cơ bản

UML là phổ biến cho các ký hiệu của nó sơ đồ. Chúng ta đều biết rằng UML là để hình dung, xác định, xây dựng và ghi lại các thành phần của phần mềm...

Bài 4: UML – Modeling Types

Điều rất quan trọng để phân biệt giữa mô hình UML. Các biểu đồ khác nhau được sử dụng cho các kiểu mô hình UML khác nhau. Có ba loại mô hình UML quan trọng. Mô...

Bài 3: UML building blocks

Vì UML mô tả các hệ thống thời gian thực, nên rất quan trọng để tạo ra một mô hình khái niệm và sau đó tiến hành dần dần. Mô hình khái niệm của UML...

Bài 2: Tổng quan về UML

UML là một ngôn ngữ chuẩn để xác định, hình dung, xây dựng, và ghi lại các hiện vật của hệ thống phần mềm.UML đã được tạo ra bởi Nhóm Quản lý Đối tượng...

Bài 1: Giới thiệu về UML

UML (Unified Modeling Language) là một ngôn ngữ chuẩn để xác định, hình dung, xây dựng, và ghi lại các hiện vật của các hệ thống phần mềm. UML được tạo ra bởi Nhóm Quản...